Otvorený list

26.1.2023 bol na blogu združenia Žijem vedu zverejnený Otvorený list, v ktorom viac než 200 osobností slovenskej vedy žiada organizátorov ocenenia "Vedec roka", aby zmenili názov ocenenia na inkluzívnejší názov "Vedecká osobnosť roka". Otvorený list mal v slovenskej akademickej obci veľký ohlas – pätnásť podpisov je priamo od laureátov a laureátky ocenenia „Vedec roka“ z uplynulých rokov. Pridali sa aj ďalšie známe mená slovenskej vedy ako napríklad Mária Bieliková, Michaela Musilová, Silvia Pastoreková, Mária Virčíková, Pavol Čekan, Alexander Duleba, Boris Klempa či Michal Vašečka. Nižšie nájdete plné znenie Otvoreného listu a tu aktualizovaný zoznam signatáriek a signatárov (pôvodný zoznam je archivovaný tu). 

Náš Otvorený list poukazujúci na rodovú nerovnosť v slovenskej vede sa stretol so záujmom zo strany médií, hlavne denníka SME. O našej požiadavke informovali viaceré redaktorky: Najprv nás vo svojom komentári spomenula Jana Shemesh v rubrike “Čo sa podarilo”. Do témy sa neskôr hlbšie ponorila Renáta Zelná v komplexnom článku pre SME Tech. Na základe tohto článku vznikol komentár Nataše Holinovej a takisto aj epizóda v populárnom podcaste Dobré ráno, kde sa rozprávala Zuzana Kovačič Hanzelová s Renátou Zelnou a Miou Žurekovou. Na zvýšený záujem médií reagovalo na sociálnej sieti aj ESET Science Award a popularizačná platforma Zmudri. Jedna z iniciátoriek Otvoreného listu, Sofia Trommlerová, o našej iniciatíve hovorila so Zuzanou Kovačič Hanzelovou vo videorozhovore Rozhovory ZKH, ktorého skrátený prepis vyšiel aj ako klasický rozhovor.

V marci 2023 sme obdržali vyjadrenie od SAV, jednej z troch inštitúcií organizujúcich ocenenie "Vedec roka". Z vyjadrenia vyplýva, že členky a členovia Predsedníctva SAV sa zaoberali naším Otvoreným listom, vydali oficiálne stanovisko a zároveň požiadali poradný orgán predsedníctva, Komisiu SAV pre rovnosť príležitostí, o vypracovanie expertného stanoviska k organizácii ďalšieho ročníka ocenenia. Vypracované stanovisko očakávajú v druhej polovici roka 2023. Stanovisko Komisie rovnako ako rozhodnutie Predsedníctva SAV budeme netrpezlivo očakávať a o ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať na tejto stránke.


Otvorený list ohľadom ocenenia „Vedec roka“

 

Vážené organizátorky a organizátori ocenenia „Vedec roka“,

Ako komunita vedkýň, vedcov a ľudí pracujúcich v oblasti technológií a inovácií Vás oslovujeme s návrhom na zmenu názvu jedného z najprestížnejších vedeckých ocenení na Slovensku „Vedec roka“. Keďže veda je nositeľkou pokroku, žiadame, aby vedecké inštitúcie na Slovensku išli príkladom a napomáhali pri odstraňovaní rodových nerovností, ktoré sa premietajú aj do jazyka.

V symbolickej rovine tak môže urobiť Slovenská akadémia vied (SAV), Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) uplatňovaním rodovo vyváženého jazyka v rámci prestížnych vedeckých ocenení, ktoré sú so záujmom sledované aj širšou verejnosťou. Navrhujeme preto, aby namiesto súčasného názvu „Vedec roka“, ktorý má podobu tzv. generického maskulína, sa používal inkluzívnejší a aj fakticky správnejší výraz „Vedecká osobnosť roka“.

V podobnom duchu navrhujeme názvy aj pre zvyšné kategórie ocenenia „Vedec roka“, a teda celková úprava názvov by vyzerala takto:

Kategória 1: Vedecká osobnosť roka

Kategória 2: Mladá vedecká osobnosť

Kategória 3: Osobnosť roka v inováciách

Kategória 4: Osobnosť roka v technológiách

Kategória 5: Osobnosť medzinárodnej spolupráce (ostáva pôvodný názov)

 

Zdôvodnenie:

Nerovné postavenie žien a mužov vo sfére vedy a výskumu sa spája aj s častým zneviditeľnením žien prostredníctvom jazyka, čo sa prejavuje napríklad nadmerným alebo výlučným používaním tzv. generického maskulína.

Spoločenskovedný výskum dlhodobo upozorňuje na to, že používanie konkrétnych slov (napr. výlučne mužských alebo výlučne ženských variantov namiesto inkluzívneho jazyka) má dôsledky v reálnom svete. Výskumy napríklad ukazujú, že pri inzerátoch používajúcich mužské gramatické tvary slov alebo charakteristiky tradične späté vyslovene s mužmi, sa ženy necítia byť oslovené a v menšej miere sa uchádzajú o takto formulované pracovné pozície (pozri napr. Gaucher, Friesen & Kay 2011). Je vysoko pravdepodobné, že aj ľudia navrhujúci možných laureátov a laureátky ocenenia si s väčšou pravdepodobnosťou vybavia mená mužských kolegov, ak majú nominovať niekoho na ocenenie „Vedec roka“.

Naše podvedomé skreslenia a biasy sú silnejšie, než si mnohí sme ochotní priznať, majú však reálne dopady na každodenný život a na svet okolo nás. Používaním rodovo vyváženého jazyka alebo, ako minimum, rodovo neutrálneho jazyka sa tieto dopady dajú zmierniť. V praxi to znamená, že sa spomínajú ženské aj mužské gramatické tvary napr. pracovných pozícií alebo že sa uvádza také pomenovanie, ktoré nie je bezprostredne späté ani s mužmi ani so ženami. ESET Science Award ide v tejto oblasti príkladom a udeľuje ocenenie „Výnimočná osobnosť vedy“. SAV, CVTI SR a ZSVTS majú jedinečnú príležitosť pridať sa k snahám o rodovo vyvážené prostredie vo vede a výskume a o priblíženie Slovenska k európskym štandardom v tejto oblasti.

Koncom roka 2021 prijala SAV a viaceré slovenské univerzity aktívne vo výskume Plány rodovej rovnosti (PRR), kde sa zaviazali aj k používaniu rodovo vyváženého jazyka. Rovnako aj CVTI SR vypracovalo svoj vlastný PRR a aktuálne pomáha ďalším slovenským vedeckým inštitúciám pri tvorbe a implementácii ich PRR v rámci štrukturálneho projektu SK4ERA.

Veríme, že prijatie nášho návrhu na úpravu názvu vedeckého ocenenia je plne v súlade s Vašimi záväzkami a získa tak u Vás podporu.

Prispejme k tomu, aby bol svet slovenskej vedy rovnejší a modernejší!


Iniciátorky a iniciátor Otvoreného listu v abecednom poradí:

Doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. –  Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV v.v.i.

Prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. – národná delegátka v Standing Working Group on Gender Equality in Research and Innovation pri Európskej rade, Filozofická fakulta UMB a Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV v.v.i.

Ing. Lenka Belicová, PhD. – MSCA Postdoctoral Fellow, Karolinska Institutet, zástupkyňa občianskeho združenia Žijem vedu a projektu Férová akadémia, spoluzakladateľka Slovenskej Asociácie Výskumníčiek a InovÁtoriek (SAVIA)

Mgr. Janka Kottulová, PhD. – riešiteľka projektu Equal4Europe, Filozofická fakulta UK

Mgr. Zuzana Staňáková, PhD. – kontaktná osoba pre rodovú rovnosť vo výskume a inováciách, CVTI SR

Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. – Filozofická fakulta UK

M.A. Sofia Karina Trommlerová, PhD. – MSCA Postdoctoral Fellow, Prírodovedecká fakulta UK, spoluzakladateľka Slovenskej Asociácie Výskumníčiek a InovÁtoriek (SAVIA)